Vilkår Malt & Humle

1- Bestilling
Vi takker for interessen for Gladmat og Malt & Humle, og i dette dokumentet finner du/dere de samlede betingelser for å være utstiller i Malt & Humle 2019. Gladmat er avhengig av forutberegnelighet i god tid før arrangementet begynner, og vilkårene i kontrakten bærer preg av dette. Alt dette for at vi skal kunne levere en best mulig tjeneste til deg og dine kunder.

Kontrakten er bindende.

Kontrakten er ikke gyldig før denne foreligger i utfylt og undertegnet stand.

2- Betalingsbetingelser
Ved bestilling etter 1. april, faktureres hele beløpet samtidig. Garanti for avtalt standareal bortfaller dersom ikke faktura blir betalt i tide. Ved for sen betaling vil kunden bli belastet med 1,5% rente pr. påbegynt måned. Det gis ikke adgang til stand dersom ikke full standleie er betalt innen festivalstart.

Ved kansellering mellom 1.april og 31. mai må 50% av standleien betales. Ved kansellering etter 1. juni må 100% av standleien betales.

3- Fremleie
Fremleie av stand er ikke tillatt.

4- Avlysning
Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne avlyse arrangementet.

5- Utstiller er ansvarlig for skader som påføres personer, bygninger, innredninger, anlegg ogunderlag/dekke. Instrukser og anvisninger fra myndigheter og arrangør må følges nøye.

6- Utstiller må ha alle godkjennelser fra Mattilsynet når det gjelder tilvirkning av mat/drikkefør og under arrangementet.

7- Utstiller må selv dekke nødvendig forsikring av eget utstyr.

8- Utstiller må selv sørge for transport, montering og demontering, pakking og bortkjøring av sine varer og utstyrinnen tidsrom gitt av arrangør.

9- Når standen demonteres skal området tilbakeleveres rengjort og fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter etc. i tilfelle forsømmelser, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta det nødvendige opprydningsarbeidet for kundens regning. Skader, mangel på renhold av telt medfører ekstra kostnader som faktureres utstiller (standen gjennomgås sammen med utstiller før avreise).

10- Utstiller må forholde seg til type konsept og serveringstilbud innmeldt til arrangør, og retningslinjer i forhold til dette. Arrangør forbeholder seg retten til å stenge stander som ikke følger innmeldt konsept, retningslinjer og regler gitt av arrangør el. off. myndigheter.

11- Utstiller plikter å oppgi omsetning i etterkant av festivalen.

12- Utstiller som blir innvilget skjenkerett plikter til å innfri krav fra skjenkemyndighetene og politi i forhold til kunnskapsprøve og vakthold.

13- Denne kontrakt og vedlegg har forrang foran alt annet hvor ikke GLADMAT skriftlig har fraveket dette.

14- Ved tvister partene selv ikke klarer åløse ved forhandlinger, vedtas Stavanger Byrett som rett verneting

Tilbake til Malt & Humle søknadsskjema